Вчена Рада

Склад Вченої ради

Призначені за посадами:

о. Богуслав Прах - ректор (голова)

Тарас Добко – перший проректор

Володимир Вакарюк – студент 2 курсу бакалаврської освітньої програми «Соціальна робота», Президент Уряду студентів

Оксана Микитин – директорка бібліотеки УКУ

Ярослав Притула – декан факультету прикладних наук

Світлана Когут – в.о. декана факультету наук про здоров’я

Олег Турій – проректор із зовнішніх зв’язків

Володимир Турчиновський – декан факультету суспільних наук

Тарас Хома – керівник фінансового відділу

Дмитро Шеренговський – проректор з академічних питань (в.о. вченого секретаря)

о. Юрій Щурко – декан філософсько-богословського факультету

Андрій Ясіновський – декан гуманітарного факультету

Олег Яськів – проректор з наукової роботи

Обрані Вченими радами факультетів УКУ:

Орися Біла – завідувачка кафедри філософії

Ростислав Гринів – завідувач кафедри прикладної математики та статистики

Віктор Жуковський – завідувач кафедри богослов’я

Роман Кечур – завідувач кафедри психології і психотерапії

Зоряна Рибчинська – завідувачка кафедри культурології

Олексій Молчановський – заступника декана Факультету прикладних наук

Наталія Ковальчук – доцентка кафедри історії

Назар Дуда – старший викладач кафедри пасторального богослов’я, Директор катехитично-педагогічного інституту

Віктор Сусак – завідувач кафедри соціології

Світлана Хилюк – завідувачка кафедри теорії права та прав людини

Призначені ректором УКУ:

о. Ігор Бойко – доцент кафедри богослов’я

Ярина Бойчук – директорка Львівської бізнес-школи, заступниця декана факультету суспільних наук

Олег Лагоднюк – заступник проректора з питань інформаційних технологій та їх розвитку

о. Назарій Мисяковський – заступник першого проректора з душпастирських справ і студентського життя

Обрані студентським самоврядуванням УКУ:

Соломія Розлуцька – аспірантка ІV р.н. спеціальності «Історія та археологія»

Юстина Штогрин – студентка 3 курсу бакалаврської освітньої програми «Право», голова Ради студентів

Ольга Чорнобай – студентка 1 курсу бакалаврської освітньої програми «Етика-політика-економіка», заступниця голови Ради студентів

Катерина Павлюк – студентка 2 курсу бакалаврської освітньої програми «Етика-політика-економіка», заступниця президента Уряду студентів

Вчена Рада Університету є колегіальним органом Університету, який розглядає важливі питання наукової і навчальної діяльності Університету і утворюється строком на п’ять років.

Вчена рада Університету:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
 • розробляє і подає загальним зборам (конференції) трудового колективу Університету на погодження проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього, нову редакцію;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • надає науковий ступінь почесного доктора (doctor honoris causa) та інших почесних звань УКУ;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням осіб на посади деканів, професорів, директора бібліотеки, керівників філій;
 • погоджує таємним голосуванням особу на посаду декана філософсько-богословського факультету;
 • заслуховує звіти деканів факультетів, директорів науково-дослідних інститутів та шкіл, керівників інших структурних підрозділів про їхню навчальну, виховну, наукову та методичну роботу та оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • ухвалює за поданням відповідного керівника рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету, які займаються науковою і навчальною діяльністю;
 • приймає рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій, освітніх програм у рамках існуючих факультетів і подає його на затвердження Ректора;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власних документів про освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;
 • проводить попередній розгляд внутрішніх документів Університету, які стосуються його навчальної, наукової та виховної діяльності;
 • подає наукові роботи працівників Університету на здобуття премій, подає кандидатури працівників Університету для присвоєння почесних звань і нагород, рекомендує кандидатури для обрання в різноманітні академії та наукові товариства;
 • за рекомендацією Наукового комітету УКУ затверджує результати конкурсу внутрішніх наукових грантів з коштів Наукового фонду УКУ;
 • встановлює іменні стипендії і рекомендує кандидатури для здобуття різноманітних іменних та спеціальних стипендій;
 • має право вносити обґрунтоване подання про звільнення з посади Ректора з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається Сенатом (Наглядовою Радою);
 • заслуховує кандидатів на посаду Ректора УКУ і дає рекомендації для Сенату (Наглядової Ради);
 • розглядає інші питання діяльності Університету

Вчена Рада Університету розглядає й інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства України, його Статуту та внутрішніх документів.

Вчену Раду Університету очолює її Голова – Ректор Університету.

До складу Вченої ради Університету входять за посадами проректори Університету, декани, директор бібліотеки, керівник органу студентського самоврядування, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, завідувачів кафедр, директорів інститутів та шкіл, керівників освітніх програм; виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, студентів і слухачів відповідно до квот, визначених внутрішніми документами Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради УКУ повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів. Половина членів Вченої ради УКУ призначається за посадою або Ректором УКУ, інша половина – виборні. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців.

Ученого секретаря обирає Вчена рада Університету за поданням Голови. Порядок формування та діяльності Вченої Ради Університету визначається внутрішніми документами Університету.

Рішення Вченої Ради Університету впроваджується в дію наказом Ректора Університету.

Вчена Рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів.

Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету Університету

Вчена рада факультету формується та діє відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Університету.

Вчена рада факультету створюється на кожному факультеті в складі декана, його заступників, завідувачів кафедр, а також представників від студентів і викладачів факультету. Порядок формування та діяльності вченої ради факультету визначається внутрішніми документами Університету.

Вчена рада факультету визначає загальні напрями наукової діяльності факультету, обирає на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, ухвалює навчальні програми та навчальні плани, вирішує питання організації навчально-виховного процесу на факультеті, ухвалює фінансовий план і звіт факультету, подає Вченій Раді Університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань викладачам і працівникам факультету, щодо відкриття нових напрямів, спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті.

Положення про Вчену Раду закладу вищої освіти «Український католицький університет»